Curtain Hems

Lead Weighted Hem

10cm Plain Hem

Touching Hem

Breaking Hem

Sweeping Hem

Puddling Hem